Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na tomto internetovém obchodě
 

Šárka Turnová

Adresa: 163 00 PRAHA 6 

Email: info@firstdog.cz

IČ:07696183

Číslo účtu: 2101546837/2010

Číslo účtu platba v EUR: 2101546837/2010

IBAN: CZ4120100000002101546837

VS: č. objednávky (naleznete v emailu potvrzujícím přijetí objednávky)

 
1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Firstdog.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) či telefonické objednávky.

2) PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách FIRSTDOG.CZ, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. FIRSTDOG.CZ (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé


3) OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku přes eshop, telefon či mailu. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím (elektronickým odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku", odesláním objednávky přes email, telefonicky apod.). V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


4) CENA
Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na http://firstdog.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Poznámka: při neodebrání zboží bude objednávka stornována s příznakem "neodebráno" (pro případnou následnou objednávku bude požadována platba předem - převodem nebo poštovní poukázkou).

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.
a) platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím  České pošty a Zásilkovny, která přebírá pro prodávajícího platbu od kupujícího)
b) platba přes bankovní účet

Sazby za zásilky jsou uvedeny v sekci DOPRAVA. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury

6) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin. Uvedená lhůta expedice zboží platí od následujícího pracovního dne od přijetí objednávky. Potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem, který jste si uvedli ve Vaší registraci. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


7) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 120 minut od odeslání objednávky zrušit a to telefonicky (+420777122001) či e-mailem (info@firstdog.cz) a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

8) POŠTOVNÉ, DOPRAVA, ZPŮSOB ÚHRADY 
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

 

ORUČENÍ ČR


1) Zboží je zasláno prostřednictvím ZÁSILKOVNY

 

hmotnost do 5 kg

 85,- Kč - při platbě předem na účet

 100,-  Kč - při platbě na dobírku

 

/POKUD OBJEDNÁVKA PŘESÁHNE 5 KG BUDE ZÁSILKA PO TELEFONICKÉ DOHODĚ SE ZÁKAZNÍKEM ZASLÁNA PROSTŘEDNICTÍM ČESKÉ POŠTY DLE CENÍKU VIZ NÍŽE/

 

a) V eshopu si při objednávce vyberte naši pobočku, kterou máte nejblíž.

b) Jakmile předáme zboží k přepravě, okamžitě vám zásilkovna pošle email s trasovacím číslem. Cestu vaši zásilky tak můžete sledovat online.

c) Po doručení zásilky na vámi zvolené výdejní místo vám pošle ZÁSILKOVNA SMS a e-mail s heslem. Od této chvíle si ji můžete kdykoli  vyzvednout

 

2) Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty

 

Balík na poštu

 155 Kč - při platbě předem na účet 

 170 Kč - při platbě na dobírou

 
Balík do ruky       

 155 Kč - při platbě předem na účet

 170 Kč - při platbě na dobírku

 

 Při objednávce balíku spadajícího do velikosti L je poštovné po ČR je poštovné počítáno individuálně

 

(UPOZORNĚNÍ: Zásilky, jejichž rozměr nejdelší strany přesahuje 160 cm nebo součet 3 stran (délka, šířka, výška) přesahuje 240 cm, je poštovné posuzováno individuálně)

 

 Česká pošta balíky zaváží přímo do domu od 8-16 hod, v případě že Vás pošta nezastihne, zanechá pracovník pošty oznámení o uložení zásilky.

 

 DORUČENÍ SLOVENSKO vždy převod předem!!! 

  1) ČESKÁ POŠTA NA SLOVENSKO 

  Česká pošta -  pro Slovensko  ...............395 Kč

 

 2) ZASILKOVNA NA SLOVENSKO  

  Zásilkovna do 5ti kg Slovensko .....265 Kč

 
Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží). Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.
Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím přijato (uhrazeno) a bude vráceno zpět prodávajícímu, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 - 40% z ceny objednaného zboží.

9) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 2-20 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem a nebudeme moci splnit uvedenou dodací lhůtu, budeme Vás neprodleně kontaktovat o jejím prodloužení.


Rozvozové hodiny jsou obvykle dle individuální domluvy se zákazníkem (Praha). Veškeré objednané zboží Vám bude doručeno zároveň v jedné dodávce tzn. podle toho, kdy obdržíme od našeho dodavatele poslední kus z Vaší objednávky. Ve zvláštních situacích je možno domluvit se na výjimce.


Nezodpovídáme za případné zdržení v dodávce, které by bylo způsobeno jakoukoliv spediční službou. Zákazník je povinen si pohlídat doručení své objednávky od České pošty od okamžiku odeslání oznámení "ODESLÁNO POŠTOU" emailem. Rádi Vám poskytneme Podací číslo balíku na požádání.
Při dotazech na stav objednávky uveďte prosím vždy její číslo.

10) ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ.
Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě Firstdog.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců , jde-li o prodej potravinářského zboží činí záruční doba 8 dní a u prodeje krmiv 3 týdny.


Záruka se nevztahuje na závady:
• způsobené neoprávněným zásahem do zařízení
• v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
• zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
• živelnými pohromami nebo vyšší mocí
• nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží
• neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

11) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!!!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese vždy v plné výši kupující.
K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. V takovémto případě hradí poštovné zákazník.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO) a pouze v případě, kdy zákazník není přítomen při převzetí zboží (tedy balíky, dobírky). V ostatních případech dle zákona tento nárok zaniká! Důrazně doporučujeme při osobních odběrech a přivezení zboží kurýrem si zboží zkontrolovat. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.).


12) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!
Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme! Doporučujeme Vám nepřebírat si poškozený balíček! V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem (např. s ČP apod.)!
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Náklady na poštovné a balné hradí v případě reklamace zákazník.


K reklamaci nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. V takovémto případě hradí poštovné zákazník.


Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním


Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!!!) na naši adresu (viz. níže)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady.


Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO) a pouze v případě, kdy zákazník není přítomen při převzetí zboží (tedy balíky, dobírky). V ostatních případech dle zákona tento nárok zaniká! Důrazně doporučujeme při osobních odběrech a přivezení zboží kurýrem si zboží zkontrolovat. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.).


Reklamované zboží přejmeme nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky zaslané doporučeně (za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky, doporučujeme tedy zboží pojistit). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

13) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážený zákazníku, Vámi sdělené osobní údaje při objednávání zboží slouží pouze k vystavení daňového dokladu a zaslání zboží a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně ( s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu) či jinak zneužity ke komerčním účelům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího

14) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu Firstdog.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Firstdog.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1.června 2010.
Případné dotazy rádi zodpovíme.

Nejsme plátci DPH


Zákony a předpisy:
- zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

Provozovatel webu, Šárka Turnová, se sídlem Dobnerova 637/3, Praha 6 ,163 00, IČ: 07696183, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím